Statut

STATUT
Warmińsko-Mazurskiego
Stowarzyszenia
Historyczno-Kolekcjonerskiego

uchwalony w dniu 22.02.2015r

 

Rozdział I - postanowienia ogólne

§1

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa Warmińsko-Mazurskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lidzbark Warmiński. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie ma charakter otwarty, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi, społecznymi i nie reprezentuje żadnych instytucji rządowych czy religijnych.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, jeżeli członkostwo takie będzie miało na celu dobro Stowarzyszenia i jego członków.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swojej działalności może zlecać wykonywanie prac na rzecz Stowarzyszenia podmiotom zewnętrznym jak również  zatrudniać pracowników, w tym członków towarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§7

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Może być tłumaczona na inne języki.

§8

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - koła. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia nie posiada osobowości prawnej.

§9

Stowarzyszenie nie jest organizacją paramilitarną.

 
Rozdział II - cele i zadania

§10

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 1. promowanie i popularyzacja wśród społeczeństwa historii i dziejów regionu Warmii i Mazur oraz wspieranie inicjatyw służących propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamięci i pojednania;
 2. renowację cmentarzy i pomników, przy współpracy z gospodarzem obiektu;
 3. prace badawcze o charakterze historycznym, zarówno w zakresie prac archiwalnych jak i terenowych;
 4. badanie oraz wzbogacanie wiedzy historycznej o tradycjach społeczno – kulturalnych dawnych mieszkańców Warmii i Mazur;
 5. kolekcjonowanie, zachowanie i eksponowanie pamiątek w postaci dokumentów, fotografii, militariów i innych dóbr stanowiących dobro kultury i historii ziem całego regionu;
 6. zrzeszanie osób zainteresowanych: historią militarną i działaniami wojennymi na Warmii i Mazurach, podtrzymywaniem tradycji wojskowych, odtwarzaniem wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia– zwane dalej Rekonstrukcją,
 7. w oparciu o Rekonstrukcje upowszechnianie wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych, wyposażeniu umundurowania, uzbrojeniu, wyszkoleniu wojskowym;
 8. wzbogacanie wiedzy historycznej o regionie przez członków Stowarzyszenia;
 9. wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie pomocy prawnej;
 10. propagowanie informacji o działalności Stowarzyszenia.

§11

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, placówkami naukowymi, muzeami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zabytków;
 2. opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia i jego członków;
 3. organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji itp.;
 4. popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem;
 5. działania społeczne, inicjatywy kulturalne, działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą;
 6. propagowanie poszanowania dla pamiątek i zabytków oraz troska o ich stan;
 7. wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej;
 8. organizowanie wystaw i pokazów zebranych eksponatów;
 9. pozyskiwanie eksponatów poprzez ich zakup ze środków własnych, w drodze wymiany, w postaci darowizn oraz w "depozyt", i innych prawnie możliwych;
 10. organizacja i udział w zlotach, konferencjach, szkoleniach, zjazdach i w innych przedsięwzięciach poświęconych w/w tematyce;
 11. rekonstruowanie wydarzeń historycznych okresu XIX i XX wieku;
 12. w oparciu o rekonstrukcję odtwarzanie, odbudowa i renowacja historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji;
 13. działanie na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa kulturowego i niedopuszczenie do likwidacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków związanych z historią regionu;
 14. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

 

Rozdział III - członkowie, ich prawa i obowiązki

§13
 
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§14

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych;
 4. kandydatów.

§15
 

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji co najmniej jednego czynnego członka zwyczajnego, zwanego dalej członkiem wprowadzającym.
 2. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia jest dostarczenie Zarządowi wypełnionej deklaracji z dołączonym zdjęciem w formacie paszportowym oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości jednej składki miesięcznej.
 3. Przed przyjęciem w szeregi członków zwyczajnych, kandydat przechodzi minimum sześciomiesięczny okres próbny, w czasie którego otrzymuje status członka kandydata.
 4. Członkowie kandydaci posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania uchwał.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może dwukrotnie przedłużyć okres próbny o kolejne sześć miesięcy jeśli z przyczyn niezależnych nie była możliwość weryfikacji członka kandydata w dotychczasowym okresie próbnym.
 6. Członek kandydat w czasie trwania okresu próbnego pozostaje pod opieką członka wprowadzającego, który ponosi pełną odpowiedzialność za działania kandydata.
 7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może nadać kandydatowi status członka zwyczajnego z pominięciem okresu próbnego.

§16

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia, bądź odmowy przyjęcia winna być podjęta w przeciągu 30 dni od daty zakończenia ustalonego przez Zarząd okresu próbnego.
 2. O uchwale w sprawie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w terminie 14 dni od daty jej podjęcia w formie pisemnej.
 3. Osobom nie przyjętym w poczet Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o uchwale. Odwołanie winno być złożone w formie pisemnej.

§17

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§18

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§19

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§20

 1. Członków honorowych mianuje Zarząd spośród osób niebędących członkami Stowarzyszenia, szczególnie zasłużonych w działalność i rozwój organizacji.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania uchwał.
 3. Członkowie honorowi nie są zobligowani do wypełniania obowiązków członków zwyczajnych.

§21

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§22

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
 5. otrzymywać nagrody przyznawane przez Zarząd Stowarzyszenia:
  a. medale,
  b. dyplomy,
  c. statuetki,
  d. inne nagrody rzeczowe
 6. zawieszenie członkostwa maksymalnie na okres jednego roku - raz w czasie uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

§23

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich, - ostateczny termin uregulowania składek mija z dniem 31 stycznia roku następnego;
 4. pamiętać, że wszystkie prace i działania przez nich podejmowane, powinny mieć na celu dobro Stowarzyszenia;
 5. członek ma obowiązek zachowywać się etycznie i koleżeńsko, dbać o dobre imię Stowarzyszenia, brać udział w pracach Stowarzyszenia;
 6. osoby rezygnujące z członkostwa w Stowarzyszeniu mają obowiązek uregulować zaległe składki za okres, w którym były członkami Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym regulaminem opłacania składek;
 7. zwrócić legitymację członkowską.

§24

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§25

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§26

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
 2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia;
 3. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. z powodu nieetycznego i niekoleżeńskiego zachowania;
 5. z powodu działania na szkodę lub wbrew dobremu imieniu Stowarzyszenia;
 6. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 7. na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów;
 8. z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 9. z powodu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 10. od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje w terminie dwóch tygodni odwołanie do następnego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§27

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna,

§28
 
Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jeśli niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§29

Kandydat na członka władz wybieralnych Stowarzyszenia musi spełniać następującewymagania:

 1. staż w organizacji dłuższy niż 1 rok
 2. poparcie członków Stowarzyszenia przedstawione w formie pisemnych deklaracji Zarządowi Stowarzyszenia, lub w formie elektronicznej.

§30

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§31

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Uchwały wymagające podjęcia w trybie pilnym – mogą być podjęte drogą elektroniczną.

§32
 
Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Koła.

 1. Koła Stowarzyszenia działają na określonych terenach albo w określonych instytucjach,
 2. Do powołania Koła wymagana jest liczba, co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
 3. Koło Stowarzyszenia podporządkowane jest Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Koło Stowarzyszenia działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§33

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. bez głosu wyborczego - członkowie kandydaci.

Zebranie prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§34

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§35

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków w formie listowej lub elektronicznej co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok ubiegły odbywa się w I kwartale roku następnego.

§36

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§37
 
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

§38

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

§39
 
Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§40

Zarząd Stowarzyszenia sprawuje władzę wykonawczą Stowarzyszenia.

§41

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 osób w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika pełniącego także funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia do spraw administracyjnych i finansowych, Sekretarza pełniącego także funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia do spraw „Public Relations") i 3 członków.

§42

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§43
 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. pełnienie władzy wykonawczej,
 4. sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego do kwoty 300 zł.
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. przyjmowanie i usuwanie członków,
 10. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
 11. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - kół,
 12. załatwienie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 13. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
 14. przyznawanie nagród i wyróżnień za szczególny wkład w działanie i rozwój Stowarzyszenia;
 15. mianowanie nadawanie tytułu członków honorowych Stowarzyszenia.

§44

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnika lub Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

§45
 
Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach sądowych, pozasądowych i administracyjnych upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia oraz Skarbnik.

§46

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna powoływana jest spośród Członków Zwyczajnych kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu tajnym.

§47

Komisja Rewizyjna składa się 3 osób w tym z przewodniczącego i 2 członków.

§48

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia.
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§49

Zarząd może nakładać na członków Stowarzyszenia następujące kary:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 30 dni do 1 roku,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§50

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V - Majątek i Fundusze

§51

Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

§52

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających,
 2. wpisowe nowo wstępujących członków,
 3. darowizny, spadki, zapisy,
 4. dochody z własnej działalności gospodarczej,
 5. dotacje.
 6. odsetki bankowe, lokaty, wpływy z ofiarności publicznej, inne zgodne z prawem.

§53

Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§54
 
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§55

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Skarbnik Stowarzyszenia jest odpowiedzialny materialnie za finanse Stowarzyszenia.
 2. Na wiosennym Walnym Zebraniu Członków Skarbnik składa sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
 3. Wpłaty i wydatki są na bieżąco uaktualniane do wglądu dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
 4. Skarbnik Stowarzyszenia ma obowiązek raz w miesiącu udostępnić na stronie internetowej  Warmińsko Mazurskiego Forum Poszukiwaczy w dziale dostępnym dla członków Stowarzyszenia „Sprawy Organizacyjne” rozliczenie finansowe zz wykonywanych operacji finansowych.
 5. rozliczenia takiego dokonuje się w miesiącu następnym  za miesiąc poprzedni.

§56
 
Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§57

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu: Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnika, lub Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział VI - Postanowienia końcowe

§58
 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§59

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.

§60

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.